วันที่   27   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
08.30-16.30 น.
  - การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับนิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นายสัตตรัตน์ บุบผาโต