วันที่   19   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
08.30-16.30 น.
  - ประชุม คณะกรรมการ กตปน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์
ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ
08.30-12.00 น.
  - การเกลี่ยตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพี่การ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 80  นางสาวศุธดา การกระสัง