วันที่   13   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ
08.30-16.30 น.
  - การจัดชุดแบบทดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 20  นายพนัส สุขหนองบึง