วันที่   22   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
08.30-12.00 น.
  -  - รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 25  นางกัญญ์ภชสร ภูดินทราย
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
13.00-16.30 น.
  - mou ลงนามแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 25  นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์