วันที่   8   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
08.30-12.00 น.
  -  - รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 25  นางกัญญ์ภชสร ภูดินทราย
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
13.00-16.30 น.
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล เริ่มใช้ห้องประชุมเวลา 10.00 น.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางสาวศุธดา การกระสัง
ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ
08.30-16.30 น.
  - การประชุมกรรมการบันทึกคะแนน (RT) ป..1 ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 190  นายพนัส สุขหนองบึง